Algemene Voorwaarden JE! Marketing

KVK nummer 70117853

1 Definities
1.1 Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die of het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft
verstrekt.
1.2 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: de persoon die dan wel het bedrijf dat de Opdracht heeft aanvaard.
1.3 Onder Partijen wordt verstaan: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.4 Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling
Werkzaamheden te verrichten.
1.5 Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen
het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt
en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.
1.6 Onder Offerte(s) wordt verstaan: de beschreven Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden
verbonden kosten.

2 Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer, alsmede op alle tussen
Partijen gesloten overeenkomsten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Opdrachtgever
dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, binden de Opdrachtnemer niet,
tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Offertes
3.1 Alle Offertes van de Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3.2 Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden, de Werkzaamheden (nader) schriftelijk
vastleggen.
3.3 Indien de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging,
is de inhoud van de Offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de
Opdracht. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en
zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.
3.4 Overschrijdingen van in een Offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en
andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte
zijn opgenomen. Voornoemde verkoopcondities worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van
het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke
verkoopcondities met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

4 Prijzen, leveringen en betalingen
4.1 Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en
portokosten.
4.2 De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan de Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden
nadat de Offerte is uitgebracht.
4.3 Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

5 Opdrachten en wijzigingen
5.1 Een Opdracht wordt geacht door de Opdrachtnemer te zijn aanvaard en door de Opdrachtgever te zijn verleend
hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de
uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt.
5.2 Wijzigingen in de Opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te worden
meegedeeld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
5.3 Wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer, welke
aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.
5.4 Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
Opdrachtgever.
5.5 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door de
Opdrachtnemer worden overschreden.
5.6 Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere
uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht aan de Opdrachtnemer
alle reeds door de Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle
door de Opdrachtnemer dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van de
opdrachtnemer te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdrachtnemer toekent.

6 Relatiebeheer
6.1 De Opdrachtnemer maakt van de contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 In geval van telefonisch contact wordt alleen dan een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek
daartoe naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.
6.3 Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt
de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de
planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen en ongeclausuleerde
goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.
6.4 Indien binnen een termijn van vier dagen na enig contact tussen Partijen Werkzaamheden moeten worden verricht
door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer voorafgaand per e-mail schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever
vragen.
6.5 De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon.

7 Inschakeling derden
7.1 Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever of zulks naar het oordeel van de
Opdrachtnemer dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht
voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever Opdrachten aan
derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtsreeks te worden betaald door de Opdrachtgever.
7.2 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor
de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, eventueel vermeerderd
met een overeengekomen bureauopslag.
7.3 Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden
aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en de
Opdrachtnemer, zijn de betreffende voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de
rechtsverhouding tussen Partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen Partijen de onderhavige
algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

8 Betalingen
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
8.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever direct in verzuim,
zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever
over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd.
8.3 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of voorfacturatie bij
de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens de Opdrachtnemer diens
Werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel te bedingen dat deze kosten rechtstreeks bij de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-,
exposure- en verspreidingshandelingen.
8.4 De Opdrachtnemer kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een
zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen.
8.5 Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die de
Opdrachtnemer maakt met betrekking tot het incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, zulks met een minimum
van € 250,-- (exclusief BTW).

9 Opschorting, opzegging en ontbinding
9.1 De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten of te staken, indien de Opdrachtgever
de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.
9.2 De Opdrachtnemer is gerechtigd de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te
beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens
contractuele verplichtingen. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door de
Opdrachtnemer gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium,
onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op schadevergoeding. De door de Opdrachtgever te vergoeden schade
omvat mede het positief contractsbelang. Bij de bepaling van het positief contractsbelang geldt het bepaalde in artikel 16
leden 4 en 5 als leidraad.
9.3 In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen de Opdrachtnemer
reeds heeft geleverd en/of heeft verricht. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar
en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op de
Opdrachtnemer.
9.4 Een Partij is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of
surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
andere Partij.

10 Levertijden
10.1 Door de Opdrachtnemer opgegeven termijnen gelden uitsluitend als indicatieve termijnen en niet als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de
Opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens de Opdrachtnemer.
10.2 In het geval van overschrijding van enige termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke
te stellen.

11 Zorgplicht
11.1 De Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Opdrachtgever in
acht nemen.
11.2 In voorkomende gevallen zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis stellen van mogelijk conflicterende
kwesties ten aanzien van bijvoorbeeld geldende wettelijke en (zelfregulering)voorschriften, en (intellectuele eigendoms)
rechten van derden. Dergelijke signaleringen laten onverlet dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het gebruik
van het resultaat van de Werkzaamheden.
11.3 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde
gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het Werk (waaronder van de Opdrachtnemer afkomstige ideeën, adviezen,
concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als
beschermd door enig recht van intellectuele eigendom, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze
voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

12 Klachten en bewijs
12.1 Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de tussen
Partijen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de (deel) factuur, na beëindiging van de (deel) Opdracht
respectievelijk na constatering door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt,
zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
12.2 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de
Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in het betreffende geval onredelijk bezwarend is.
12.3 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.
12.4 Klachten met betrekking tot facturen van de Opdrachtnemer schorten de betalingsverplichtingen van de
Opdrachtgever niet op.
13 Exoneratie
13.1 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die hun
oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Opdrachtgever en/of van door of namens de Opdrachtgever
ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot 3 de volgende gevallen:
- het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal, juiste gegevens of informatie;
- tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Opdracht reeds door de Opdrachtgever zijn
goedgekeurd of waarvan de Opdrachtgever heeft na deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de Opdracht goed te
keuren;
- het vervoer van werken en/of goederen;
- tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of
niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;
- fouten in en/of bij de plaatsing van advertenties, drukwerk of andere media.

13.2 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de
Werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.3 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beloopt nimmer meer dan het bedrag dat de Opdrachtnemer bij de
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door de Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden verminderd met
outof- pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Indien
de Opdrachtnemer ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door
de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

14 Overmacht
14.1 In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden volledig en/of
tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer te zijner keuze het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst
op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring,
zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
14.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen,
transportstoringen en andere buiten de macht van de Opdrachtnemer of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen,
evenals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door
toeleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

15 Intellectuele eigendom, licentie en gebruik
15.1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele)
eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de
Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts
garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke)
voorschriften, regels, en/of richtlijnen
15.2 De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de
Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is voor de verkrijging en handhaving van
diens rechtspositie gerechtigd tot het vestigen van (aanverwante) intellectuele eigendomsrechten.
15.3 De Opdrachtnemer blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld
gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor
inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en
(historische) zelfpromotie van de Opdrachtnemer. De gerechtigdheid van de Opdrachtnemer geldt tevens voor de
Opdrachtgever en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.
15.4 Indien en voor zover de Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent de
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een exclusieve licentie om het werk en/of het geleverde te gebruiken in
overeenstemming met het doel en de tussen Partijen overeengekomen periode, gebied en media. Indien Partijen ter
zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk.
15.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
15.6 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd
de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 15.4 tijdelijk op te schorten dan wel te
beëindigen.
15.7 Partijen kunnen te allen tijden nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele
eigendomsrechten op de door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval
mede begrepen de broncodes van voor de Opdrachtgever ontwikkelde software en websites.

16 Aard en duur van de overeenkomst
16.1 De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte
Opdracht. De Opdrachtnemer spant zich daarbij in om de Werkzaamheden conform de wensen van de Opdrachtgever
uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het de Opdrachtnemer te allen tijde vrij om de
Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.
16.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer de
overeengekomen Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.
16.3 De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd of voor de duur van de Opdracht en/of voltooiing van
de Werkzaamheden aangegaan, zulks ter keuze van Partijen.
16.4 Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan
zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te
geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is de Opdrachtgever gehouden diens (betalings)
verplichtingen jegens de Opdrachtnemer na te komen als ware van opzegging geen sprake.
16.5 De honorering van de Opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per
maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever heeft
gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft
geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is
gefactureerd.
16.6 De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden
die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Opdrachtnemer ten behoeve van de
Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen van het
budget van de Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen.